editor note

مادر، تو شيشه عمر مني… به بهانه روز گرامي مادر

چهارده سال است كه در ماه مي‌از نگاه كردن به تقويم و ورق زدن دفتر ايام دلم مي‌گيرد اين ماه كه فرا مي‌رسد و روزهاي آن كه تند و پي در پي مي‌گذرند، خاطرات تلخ و شيرين ويژه اي در برابر ديدگانم رژه مي‌روند. دومين‌يكشنبه […]